NaslovnaOpći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA PRIJEVOZNIKA CRO EKSPRES d.o.o. U TUZEMNOM PROMETU

1. Prihvatom ponude pošiljatelj ( naručitelj prijevoza) sa prijevoznikom sklapa ugovor o prijevozu te se obvezuje podmiriti troškove prijevoza naznačene u ponudi, a prijevoznik se obvezuje prevesti stvari predane radi prijevoza na način naznačen u ponudi, pošiljatelju ili primatelju kojeg odredi pošiljatelj. Predajom stvari pošiljatelju ili primatelju kojeg odredi pošiljatelj, pošiljatelj se ne oslobađa obveze isplate ugovorene naknade za prijevoz već solidarno s primateljem jamči da će troškovi prijevoza iz ponude biti plaćeni u roku.

2. Prijevoznik se sklapanjem ugovora o prijevozu obvezuje izvršiti samo usluge koje su navedene u ponudi.

3. Sklapanjem ugovora o prijevozu pošiljatelj ovlašćuje prijevoznika da u njegovo ime i račun, sklopi ugovor o prijevozu sa drugim prijevoznicima te omogući pošiljatelju daljnji prijevoz stvari do željenog odredišta najprikladnijim pravcem i prijevoznikom u skladu s uvjetima iz ponude odnosno ugovora o prijevozu. Eventualna usluga posredovanja kod drugih prijevoznika prema uvjetma iz punomoći iz ove točke općih uvjeta uključena je u konačnu cijenu iz prihvaćene ponude iz tč.1. ovih uvjeta te ne može dovesti do povećanja cijene koju plaća i koju je ugovorio pošiljatelj prihvaćanjem ponude neovisno da li je navedena usluga zasebno iskazana u ponudi. Ukoliko na poseban i/ili dodatan zahtjev i/ili zbog posebnih potreba i/ili dodatnih zahtjeva pošiljatelja bude odabran drugi pravac kretanja i/ili prijevoznik, različit od onog kojeg temeljem punomoći odabere prijevoznik iz ovih općih uvjeta, ukupna cijena iz ponude je podložna promjenama.

4. Prijevoz se smatra uredno obavljenim ako pošiljatelj odnosno primatelj u mjestu odredišta ili mjestu predaje na prijevoz drugom prijevozniku odabranom sklapanjem ovih općih uvjeta ne zatraže zapisiničko konstatiranje istovjetnosti predanih stvari i utvrđivanje oštećenja ili drugih nedostataka za koje odgovara prijevoznik, u roku odmah po primitku predanih stvari.

5. Sklapanjem ugovora o prijevozu pošiljatelj prihvaća ograničenu odgovornost prijevoznika za kašnjenje u prijevozu za koje odgovara prijevoznik u iznosu 1/10 iznosa ugovorene naknade za prijevoz za svaki dan kašnjenja prekoračenja roka isporuke naznačenog u ponudi, ograničeno visinom ugovorene naknade u pojedinačnom prijevozu.

6. Naknada svih oblika materijalne i/ili nematerijalne štete zbog gubitka ili oštećenja robe uključivo i sve daljnje posredne i/ili neposredne štete proizašle iz događaja za koji odgovara prijevoznik je ograničena u ukupnom iznosu na visinu vrijednosti izgubljene i/ili oštećene robe pri čemu ukoliko pošiljatelj prilikom sklapnja ugovora ne naznači vrijednost robe date na prijevoz neoborivo se smatra da je ukupna vrjednost robe predane na priijevoz 2.000,00Kn koji iznos vrijedi kao ugovoreno ograničenje visine odgovornosti koja je na takav način naznačena od naručitelja prijevoza.

7. Ugovartelji su suglasni da je prihvaćanjem ovih općih uvjeta isključena bilo kakva odgovornost prijevoznika za štetu (posrednu i/ili neposrednu u svim oblicima) zbog kašnjenja i/ili gubitka robe ako je isto posljedica okolnosti koje prijevoznik nije mogao predvidjeti i čije posljedice nije mogao spriječiti, posebno krađe ako u nalogu radi prijevoza i prihvaćenoj ponudi nije posebno naznačeno da se radi o robi koja bi mogla biti predmetom krađe ili je izostala naznaka vrijednosti robe koja bi mogla ukazivati na potrebu dodatnih mjera opreza ili zasebnog osiguranja pošiljke od strane prijevoznika ili ako su gubitak oštećenje i/ili kašnjenje posljedica krivnje naručitelja prijevoza i/ili imatelja prava na robi, osobito ako je naručitelj ili imatelj prava ustrajao s nalogom unatoč upozorenju prijevoznika na mane robe, mane pakiranja, neprimjerenost vrste robe konkretnom prijevozu ili drugm upozorenjima.. Smatra se da je naručitelj prijevoza i/ili imatelj prava na robi ustrajao s prijevozom ako je upozorenje zabilježeno u prijevoznici i/ili pisanoj komunikaciji ugovaratelja.

8. Eventualno utvrđenje nevaljanosti pojedinih odredbi ovih općih uvjeta i/ili njihovih pojedinih dijelova ne utječe na opstojnost preostalih odredbi ovih uvjeta i sklopljenog ugovora o prijevozu pri čemu ugovaratelji za takav slučaj preuzimaju obvezu nevaljane odredbe i/ili njihove dijelove zamjeniti odgovarajućim, poštujući osobito pravičan srazmjer ekonomske isplativosti pojedinog prijevoza nasuprot naznačene vrijednosti robe od strane naručitelja.

9. Sklapanjem ugovora o prijevozu za sve sporove radi isplate ugovorene naknade za obavljeni prijevoz, naknade šteta protiv prijevoznika kao i druge posredno i/ili neposredno proizašle sporove s ugovorenim prijevozom u svezi, a temeljem ovih općih uvjeta, ugovorena je i nadležnost stvarno nadležnog suda sjedišta prijevoznika iz ovih općih uvjeta !